หน้าหลัก รายวิชา เกี่ยวกับเรา ช่วยเหลือ ติดต่อเรา
  User Organizer
User Name
Password


  User Online
ผู้เยี่ยมชม6  คน
สมาชิก0  คน

ขออภัยขณะนี้กำลังแก้ไขปรับปรุง E-learning เป็นระบบ LearnSquare เวอร์ชั่น 5

ขออภัยในความไม่สะดวก

สาระการเรียนรู้
กลุ่มภาษาไทย
การฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาไทย หลักการใช้ภาษา วรรณกรรมและวรรณคดี
กลุ่มวิทยาศาสตร์
สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม สารและสมบัติของสาร แรงและการเคลื่อนที่ พลังงาน กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก ดาราศาสตร์และอวกาศ ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสุขศึกษาและพลศึกษา
การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ ชีวิตและครอบครัว การเคลื่อนไหว การออกกำลังกาย กการเล่นกีฬา การสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพ และการป้องกันโรค ความปลอดภัยในชีวิต
กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี
เทคโนโลยีสารสนเทศ การดำรงชีวิตและครอบครัว การอาชีพ การออกแบบและเทคโนโลยี เทคโนโลยีเพื่อการทำงานและอาชีพ
กลุ่มภาษาต่างประเทศที่ 2
ภาษาอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ
กลุ่มคณิตศาสตร์
ทักษะขบวนการทางคณิตศาสตร์ จำนวนและการดำเนินการ การวัด เรขาคณิต พีชคณิต การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น
กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม เศรษฐศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์
กลุ่มวิชาศิลปะ
ทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์
กลุ่มภาษาต่างประเทศ
ภาษาเพื่อการสื่อสาร ภาษาและวัฒนธรรม
Visit :
  Admin Message
ระบบ e-Learning เป็นรูปแบบการเรียนที่ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ผ่านเครือข่าย คอมพิวเตอร์ด้วยตนเอง โดยสามารถเรียนรู้ได้ตามอัธยาศัยทุกที่ ทุกเวลา และยังสามารถเลือกเรียนได้ตามความสามารถและความสนใจของตนเองอีกด้วย
LearnSquare เป็นระบบจัดการการเรียนการสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่มีความสามารถในการสร้างและจัดการหลักสูตร รวมถึงทำกิจกรรมในการเรียนการสอนเสมือนในห้องเรียนจริง
  Guideline
  หลักสูตรแนะนำ

  • LearnSquare
  • OpenOffice.org 2.0
  • เว็บไซต์บริการทางการศึกษา
  • Signing Book
  • Producer Example
  • Desktop Author
  • เคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา


  • Copyright © 2009 www.learnsquare.com, All rights reserved.
    license agreement Version : 5.0