หน้าหลัก รายวิชา เกี่ยวกับเรา ช่วยเหลือ ติดต่อเรา
  User Organizer
User Name
Password


  User Online
ผู้เยี่ยมชม3  คน
สมาชิก0  คน

รายชื่อหลักสูตร

กลุ่มภาษาไทย
A-NET : A-NETเสมือนวิชาภาษาไทย
A-net : ตัวอย่างข้อสอบภาษาไทย พร้อมเฉลย
TH0002 : ลักษณะของโรงเรียนที่ดี
Th001 : สรุปวิชาภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4-6
ท 40224 : สื่อ:สมาส สนธิ
ท. : ประเมินผลก่อนเรียนและหลังเรียนวิชาหลักภาษาไทย
ท. : ติวสอบปลายภาค
ท. : บทเรียน
ท.30000 : คำยืม
ท.30205 : หลักภาษาไทย
ท.30205 : ประเมินผลก่อนและหลังเรียน วิชา หลักภาษาไทย ท 30205
ท.30205 : หลักภาษาไทย
ท.32101 : วรรณคดีวิจักษ์ (ครูพรรณวิภา บุญนิล)
ท.40224 : การสร้างคำในภาษาไทย
ท.43201 : เฉลยแบบฝึกหัดวิชาหลักภาษาไทย อ. จงชัย เจนหัตถการกิจ
ท.43202 : การเขียน
ท.O-NET : ข้อสอบเสมือน O-NET
ท.TH001 : ข้อสอบชิงทุน
ท31102 : ท31102 ภาษาไทย 2
กลุ่มคณิตศาสตร์
math001 : สรุปวิชาคณิตศาสตร์ ม.4 - ม.6
กลุ่มวิทยาศาสตร์
Bio001 : สรุปวิชาชีววิทยา มัธยมศึกษาปีที่ 4-6
Che001 : สรุปวิชาเคมี มัธยมศึกษาปีที่ 4-6
Phy001 : สรุปวิชาฟิสิกส์ มัธยมศึกษาปีที่ 4-6
Sci001 : สรุปวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน มัธยมศึกษาปีที่ 4-6
ว 40245: : ชีววิทยา 5
ว.30231 : เคมี ม.4 โครงสร้างอะตอม
ว.40223 : เคมี3
ว.40224 : เคมี3
ว.40282 : พื้นฐานเมแคนิคและหุ่นยนต์
กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
So001 : สรุปวิชาสังคมศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 4-6
ส.32101 : ภูมิศาสตร์ (ครูสุทธิลักษณ์ ศรสำราญ)
ส.32102 : เศรษฐศาสตร์ ม.5 (ครูคมกฤษณ์ ศิริวงษ์)
กลุ่มสุขศึกษาและพลศึกษา
พ.30201 : บาสเกตบอล (ครูอนันต์ ปัญญาคำเลิศ)
พ.32101 : สุขศึกษาและพลศึกษา (ครูธวัชชัย ตั๊งสุรธีรวงศ์)
กลุ่มวิชาศิลปะ
ศ. : คำศัพท์ดนตรีสากลใช้ในการสอบ O - NET
ศ.31104 : รายวิชาดนตรีสากล
ศ.40102 : ดนตรีไทย
ศ40102 : คำศัพท์ดนตรีสากลใช้ในการสอบ O - NET
ศ40102 : ประเภทของเครื่องดนตรีสากล
ศ40102: : ลักษณะของวงดนตรีสากล
กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี
ง 30263 : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ครูชัชนี หวังทางมี)
ง 31102 : การออกแบบและเทคโนโลยี (ครูวิชัย พริ้งมาดี)
ง 40201 : ง 40201:การเขียนโปรแกรม 2
ง 40201 : การเขียนปรแกรม 1 รหัสวิชา 40201
ง30241 : เทคโนโลยีสารสนเทศประยุกต์(ครูสิริรัตน์ อนันต์วัฒนาพร)
ง31102 : การออกแบบและเทคโนโลยี (ครูสิริรัตน์ อนันต์วัฒนาพร)
ง40101 : การงานอาชีพและเทคโนโลยี 1 (เทคโนโลยีสารสนเทศ)(ครูพีระ ฉิมคง)
ง40204 : สารนิเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า 1 (ครูศศิวิมล มีฤทธิ์)
ง40206 : สารนิเทศเพื่อการศึกาค้นคว้า 3 (ครูชณภา กลิ่นยี่สุ่น)
อ. : สารนิเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า 2 (ครูศศวิมล มีฤทธิ์)
กลุ่มภาษาต่างประเทศ
อ 33201-33 : ภาษาอังกฤษอ่าน - เขียน 5 - 6 (ครูเอมอุษา ภูมิสวัสดิ์)
อ. 33101 ภ : ภาษาอังกฤษ 5 (ครูกฤษณา พิทักษ์อรรณพ)
กลุ่มภาษาต่างประเทศที่ 2
Fre001 : สรุปวิชาภาษาต่างประเทศที่ 2 มัธยมศึกษาปีที่ 4-6
จ 30231 : ภาษาจีน 1 - 2 (ครูกันต์กนิษฐ ธิติโชติพันธุ์)
จ 302333 : ภาษาจีน 3 (ครูกันต์กนิษฐ ธิติโชติพันธุ์)
Visit :

Copyright © 2009 www.learnsquare.com, All rights reserved.
license agreement Version : 5.0