หน้าหลัก รายวิชา เกี่ยวกับเรา ช่วยเหลือ ติดต่อเรา
  User Organizer
User Name
Password


  User Online
ผู้เยี่ยมชม2  คน
สมาชิก0  คน
ง40204: สารนิเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า 1 (ครูศศิวิมล มีฤทธิ์)
 
ชื่อหลักสูตร : ง40204:สารนิเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า 1 (ครูศศิวิมล มีฤทธิ์)
ผู้สร้างหลักสูตร : s-meelith
ระยะเวลา : 1 วัน

เนื้อหา :
รายวิชา ง40204 สารนิเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า 1 เป็นรายวิชาที่มุ่งหวังให้ผู้เรียนเข้าใจ เห็นคุณค่าความสำคัญของสารนิเทศ และแหล่งสารนิเทศ โดยเฉพาะห้องสมุดโรงเรียน ซึ่งเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าภายในสถาบันการศึกษา และแหล่งสารนิเทศอื่น ๆ เห็นประโยชน์และคุณค่าของหนังสือและการระวังรักษาหนังสือ รวมถึงรู้จักประเภทของทรัพยากร และระบบการจัดเก็บทรัพยากรสารนิเทศประเภทต่าง ๆ เพื่อให้รู้วิธีการค้นคว้าสารนิเทศและการสืบค้นสารนิเทศผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โดยให้ผู้เรียนสามารถรวบรวมและเรียบเรียงสารนิเทศมาเพื่อศึกษาด้วยตนเอง และนำเสนอสารนิเทศจากการศึกษาค้นคว้าตามขั้นตอน และรูปแบบที่เป็นมาตรฐาน มีการอ้างอิงแหล่งสารนิเทศได้อย่างถูกต้อง สามารถเลือก และสังเคราะห์สารนิเทศมาใช้ได้อย่างเหมาะสม ตระหนักถึงระเบียบ มารยาท จริยธรรม และมีจิตสำนึกที่ดีในการใช้สารนิเทศ และแหล่งสารนิเทศ


วัตถุประสงค์ :
1. อธิบายความหมาย ความสำคัญ และบอกประเภทของสารนิเทศได้
2. บอกแหล่งสารนิเทศประเภทต่าง ๆ ได้
3. อธิบายความหมาย ประวัติ ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของห้องสมุดได้
4. บอกประโยชน์และองค์ประกอบของห้องสมุดได้
5. เข้าใจระบบงานห้องสมุดที่เป็นงานบริการ และกิจกรรม
6. เข้าใจคำแนะนำ ระเบียบ มารยาทในการใช้ห้องสมุด และปฏิบัติได้ถูกต้อง
7. จำแนกประเภทของทรัพยากรสารนิเทศได้
8. อธิบาย และบอกลักษณะของทรัพยากรสารนิเทศได้
9. ยกตัวอย่างทรัพยากรสารนิเทศจำแนกตามประเภทของทรัพยากรได้
10. บอกความสำคัญ และประโยชน์ ของหนังสือได้
11. บอกและอธิบายส่วนประกอบต่าง ๆ ของหนังสือได้
12. อธิบายวิธีการระวังรักษาหนังสือได้
13. บอกความหมาย และประโยชน์ของการจัดหมู่หนังสือได้
14. เข้าใจระบบการจัดหมู่หนังสือ รวมทั้งสัญลักษณ์พิเศษที่กำหนดใช้
15. อธิบายเลขหมู่ และเลขเรียกหนังสือได้
16. สามารถจำแนก และกำหนดเลขเรียกหนังสือได้
17. เข้าใจวิธีการ สามารถปฏิบัติการจัดเรียง และจัดเก็บทรัพยากรสารนิเทศได้
18. เข้าใจกลยุทธ์ และสามารถใช้เครื่องมือในการสืบค้นสารนิเทศได้
19. เข้าใจเทคนิคและสามารถกำหนดคำค้นในการสืบค้นสารนิเทศได้
20. บอกความหมาย รวมทั้งวัตถุประสงค์ของการทำรายงานได้
21. อธิบายขั้นตอนในการทำรายงานได้
22. เลือกเรื่องและกำหนดขอบเขตของรายงานได้
23. สามารถทำรายงานที่มีส่วนประกอบและรูปแบบที่เป็นมาตรฐาน
24. เข้าใจความหมาย และความสำคัญของการอ้างอิงแหล่งสารนิเทศ
25. บอกประเภท และจำแนกลักษณะของการอ้างอิงได้
26. สามารถเขียนการอ้างอิงแต่ละประเภทถูกต้องตามรูปแบบ

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม :
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4คุณสมบัติผู้เข้าอบรม :
แผนการเรียน ภาษา-คณิต ภาษา-ฝรั่งเศส ภาษา-เยอรมัน ภาษา-ญี่ปุ่น

รายละเอียดผู้สร้างหลักสูตร:
 s-meelith
Visit :

Copyright © 2009 www.learnsquare.com, All rights reserved.
license agreement Version : 5.0