หน้าหลัก รายวิชา เกี่ยวกับเรา ช่วยเหลือ ติดต่อเรา
  User Organizer
User Name
Password


  User Online
ผู้เยี่ยมชม2  คน
สมาชิก0  คน
อ.: สารนิเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า 2 (ครูศศวิมล มีฤทธิ์)
 
ชื่อหลักสูตร : อ.:สารนิเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า 2 (ครูศศวิมล มีฤทธิ์)
ผู้สร้างหลักสูตร : s-meelith
ระยะเวลา : 1 วัน

เนื้อหา :
รายวิชา สารนิเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า 2 รหัสวิชา ง40205 เป็นรายวิชาที่มุ่งหวังให้ผู้เรียนเข้าใจ เห็นคุณค่าความสำคัญของสารนิเทศ แหล่งสารนิเทศ และรู้วิธีการค้นคว้าสารนิเทศ การสืบค้นสารนิเทศของแหล่งสารนิเทศต่าง ๆ ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โดยให้ผู้เรียนสามารถรวบรวมและเรียบเรียงสารนิเทศมาเพื่อศึกษาด้วยตนเอง และนำเสนอสารนิเทศจากการศึกษาค้นคว้าตามขั้นตอน เป็นไปตามรูปแบบรายงานที่เป็นมาตรฐานโดยใช้โปรแกรม Microsoft Office Word ในการพิมพ์รายงาน มีการอ้างอิงแหล่งสารนิเทศได้อย่างถูกต้อง สามารถเลือก และสังเคราะห์สารนิเทศมาใช้ได้อย่างเหมาะสม ตระหนักถึงระเบียบ มารยาท จริยธรรม และมีจิตสำนึกที่ดีในการใช้สารนิเทศ และแหล่งสารนิเทศ

วัตถุประสงค์ :
1. บอกความหมาย รวมทั้งวัตถุประสงค์ของการทำรายงานได้
2. อธิบายขั้นตอนในการทำรายงานได้
3. เลือกเรื่องและกำหนดขอบเขตของรายงานได้
4. สามารถทำรายงานที่มีส่วนประกอบและรูปแบบที่เป็นมาตรฐาน
5. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Word ในการพิมพ์รายงานตามรูปแบบที่เป็นมาตรฐาน
6. เข้าใจความหมาย และความสำคัญของการอ้างอิงแหล่งสารนิเทศ
7. บอกประเภท และจำแนกลักษณะของการอ้างอิงได้
8. สามารถเขียนการอ้างอิงแต่ละประเภทถูกต้องตามรูปแบบ


คุณสมบัติผู้เข้าอบรม :
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1
แผนการเรียน
ภาษา-คณิต ภาษา-คณิต (วิทย์) ภาษา-เยอรมัน ภาษา-ฝรั่งเศส และ ภาษา-ญี่ปุ่น


เอกสารอ้างอิง :
เอกสารประกอบการเรียนรายวิชา ง40204

รายละเอียดผู้สร้างหลักสูตร:
 s-meelith
Visit :

Copyright © 2009 www.learnsquare.com, All rights reserved.
license agreement Version : 5.0