หน้าหลัก รายวิชา เกี่ยวกับเรา ช่วยเหลือ ติดต่อเรา
  User Organizer
User Name
Password


  User Online
ผู้เยี่ยมชม1  คน
สมาชิก0  คน
ง40101: การงานอาชีพและเทคโนโลยี 1 (เทคโนโลยีสารสนเทศ)(ครูพีระ ฉิมคง)
 
ชื่อหลักสูตร : ง40101:การงานอาชีพและเทคโนโลยี 1 (เทคโนโลยีสารสนเทศ)(ครูพีระ ฉิมคง)
ผู้สร้างหลักสูตร : peera
ระยะเวลา : 1 วัน

เนื้อหา :
รายวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี 1 (เทคโนโลยีสารสนเทศ) เป็นรายวิชาที่มุ่งหวังให้ผู้เรียนเข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล การเรียนรู้ และการสื่อสาร โดยให้ผู้เรียนศึกษาองค์ประกอบ หลักการ วิธีการ ข้อกำหนดของคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ การติดต่อสื่อสาร การสืบค้นข้อมูล การประมวลผลข้อมูล และการจัดเก็บบำรุงรักษาสารสนเทศอย่างเป็นระบบ เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และสามารถใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร การสืบค้นข้อมูลผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และการประมวลผลข้อมูลให้เป็นสารสนเทศ จัดการข้อมูลและสร้างงานอย่างมีจิตสำนึกมีความรับผิดชอบ และตระหนักถึงความสำคัญของสารสนเทศ

วัตถุประสงค์ :
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
ให้ผู้เรียนสามารถ
1. อธิบายความหมาย ประเภท ประโยชน์ ของข้อมูล และสารสนเทศ พร้อมบอกแหล่งข้อมูล
2. รวบรวมและจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบที่เหมาะสม
3. อธิบายขั้นตอนและวิธีการประมวลผลข้อมูลเป็นสารสนเทศ
4. จำแนกองค์ประกอบของการผลิตสารสนเทศ
5. อธิบายบทบาท และประโยชน์ของเทคโนโลยีสารสนเทศ
6. อธิบายส่วนประกอบและอุปกรณ์ของเครื่องคอมพิวเตอร์
7. เข้าใจระบบการสื่อสาร และส่วนประกอบของเครือข่ายคอมพิวเตอร์
8. ติดต่อสื่อสารค้นหา และสืบค้นข้อมูลจากเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
9. เข้าใจหลักการเบื้องต้น และออกแบบขั้นตอนการแก้ปัญหา
10. เข้าใจหลักการคิดคำนวณพื้นฐานในการประมวลผล
11. ใช้ซอฟต์แวร์ในการแก้ปัญหาที่ต้องการ
12. วางแผน สร้างงาน และนำเสนองาน
13. จัดทำเอกสารประกอบการใช้งาน
14. อธิบายกลไก และรูปแบบการทำงานของคอมพิวเตอร์
15. จำแนกระดับของภาษาคอมพิวเตอร์
16. เข้าใจโครงสร้างข้อมูล และการจัดการฐานข้อมูล
17. ใช้ซอฟต์แวร์ช่วยประมวลผลข้อมูล และเก็บบำรุงรักษา
18. ใช้ซอฟต์แวร์ในการจัดการฐานข้อมูล

รายละเอียดผู้สร้างหลักสูตร:
 peera
Visit :

Copyright © 2009 www.learnsquare.com, All rights reserved.
license agreement Version : 5.0