หน้าหลัก รายวิชา เกี่ยวกับเรา ช่วยเหลือ ติดต่อเรา
  User Organizer
User Name
Password


  User Online
ผู้เยี่ยมชม2  คน
สมาชิก0  คน
ว 40245:: ชีววิทยา 5
 
ชื่อหลักสูตร : ว 40245::ชีววิทยา 5
ผู้สร้างหลักสูตร : thip-arpa.sri
ระยะเวลา : 1 วัน

เนื้อหา :
เนื้อหา :
การรับรู้และการตอบสนอง ระบบต่อมไร้ท่อ การเคลื่อนไหวของสิ่งมีชีวิต
และพฤติกรรมของสิ่งมีชีวิต
วัตถุประสงค์ :
วัตถุประสงค์ :
1. ข้าใจวิธีการรับรู้และตอบสนองต่อสิ่งเร้าของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวและสัตว์บางชนิด
2. อธิบายโครงสร้างและจำแนกหน้าที่ของเซลล์ประสาทแต่ละชนิดพร้อมทั้งสรุปการเกิด กระแสประสาท
3. อธิบายโครงสร้างและหน้าที่ของสมองและไขสันหลัง
4. มีความรู้ความเข้าใจการทำงานของระบบประสาทและเปรียบเทียบการทำงานของระบบ ประสาทโซมาติกและระบบประสาทอัตโนวัติ
5. อธิบายโครงสร้างและการทำงานของ ตา หู จมูก ลิ้น และผิวหนัง พร้อมทั้งนำความรู้ ความเข้าใจมาใช้และหาวิธีป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้น ต่อระบบประสาทและอวัยวะรับ ความรู้สึก
6.เข้าใจและอธิบายอิทธิพลของสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชที่มีต่อการเจริญเติบโต ของพืช
7.สรุปเกี่ยวกับการตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อมของพืชพร้อมกับอธิบายปัจจัยที่มีผลต่อการ ตอบสนองของพืช
8. อธิบายตำแหน่ง โครงสร้างและหน้าที่ของต่อมไร้ท่อที่สำคัญ
9. มีความเข้าใจกลไกการควบคุมการทำงานของฮอร์โมน
10. เข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของฟีโรโมน
11. เข้าใจและอธิบายการเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังและสัตว์มีกระดูกสันหลัง
12.เข้าใจส่วนประกอบและหน้าที่ของกระดูกของคน ชนิดของข้อต่อและการทำงานของข้อต่อแบบต่างๆ
13.อธิบายเปรียบเทียบ ลักษณะ ตำแหน่ง และหน้าที่ของกล้ามเนื้อลาย กล้ามเนื้อเรียบ และกล้ามเนื้อหัวใจ ตลอดจนการทำงานของกล้ามเนื้อ
14.สรุปความหมายและวิธีการศึกษาพฤติกรรมของสัตว์ พร้อมทั้งสรุปกลไกการเกิดพฤติกรรมของสัตว์
15.อธิบายและจำแนกพฤติกรรมที่มีมาแต่กำเนิดและพฤติกรรมการเรียนรู้
16.เข้าใจและสรุปความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมกับพัฒนาการของระบบประสาท
17.อธิบายเปรียบเทียบการสื่อสารระหว่างสัตว์แบบต่างๆ

รายละเอียดผู้สร้างหลักสูตร:
 thip-arpa.sri
Visit :

Copyright © 2009 www.learnsquare.com, All rights reserved.
license agreement Version : 5.0