หน้าหลัก รายวิชา เกี่ยวกับเรา ช่วยเหลือ ติดต่อเรา
  User Organizer
User Name
Password


  User Online
ผู้เยี่ยมชม2  คน
สมาชิก0  คน
ง31102: การออกแบบและเทคโนโลยี (ครูสิริรัตน์ อนันต์วัฒนาพร)
 
ชื่อหลักสูตร : ง31102:การออกแบบและเทคโนโลยี (ครูสิริรัตน์ อนันต์วัฒนาพร)
ผู้สร้างหลักสูตร : sirirat
ระยะเวลา : 1 วัน

เนื้อหา :
รายวิชา 31102 การออกแบบและเทคโนโลยี เป็นรายวิชาที่มุ่งหวังให้ผู้เรียน ใช้ความรู้ ภูมิปัญญา จินตนาการและความคิดอย่างมีระบบ ในการสร้างชิ้นงานทางอิเล็กทรอนิกส์ ออกแบบผลิตภัณฑ์ และนำเสนอผลงานผ่านระบบเครือข่ายได้ โดยให้ผู้เรียนศึกษาไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นรวมทั้งการปฏิบัติงานชุดวงจรอิเลกทรอนิกส์ การออกแบบงานผลิตภัณฑ์ การใช้ซอฟต์แวร์เพื่อการออกแบบผลิตภัณฑ์ การนำเสนอผลงานผ่านระบบเครือข่าย เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจและทักษะในการออกแบบและสร้างสรรค์ชิ้นงานอย่างมีคุณค่า น่าสนใจ ด้วยจิตสำนึกที่รับผิดชอบ รักการทำงานและตระหนักถึงความสำคัญของการเลือกใช้ทรัพยากรได้อย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพสูงสุด


วัตถุประสงค์ :
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง รายวิชาการออกแบบและเทคโนโลยี รหัสวิชา ง 31102
1.อธิบายความหมายแหล่งกำเนิดไฟฟ้าได้
2.อธิบายความหมาย ชนิด ส่วนประกอบและ อุปกรณ์ไฟฟ้าได้
3.สามารถอ่านค่าสัญลักษณ์ชนิดอุปกรณ์ไฟฟ้าอิเลกทรอนิกส์
4.สามารถใช้โปรแกรม Crocodile Technology เพื่อการออกแบบวงจรอิเลกทรอนิกส์เบื้องต้นได้
5. สามารถบัดกรีแผงวงจรวัดความชื้น
6. สามารถสร้างชิ้นงานอุปกรณ์วัดความชื้น
7. สามารถนำเสนอชิ้นงานบรรจุภัณฑ์อุปกรณ์วัดความชื้น
8. สามารถจัดทำเอกสารประกอบการรายงานชิ้นงานอุปกรณ์วัดความชื้น
9. อธิบายการวางแผนอย่างมีขั้นตอน ได้
10. อธิบายการออกแบบงานผลิตภัณฑ์ตามขั้นตอนที่ออกแบบไว้
11. ปฏิบัติงานตามขั้นตอนที่ ออกแบบงานไว้อย่างคุ้มค่า
12. สามารถปรับปรุง แก้ไขถูกวิธี และพัฒนาผลงาน หรือวิธีการโดยยอมรับความคิดเห็นและผลงานของผู้อื่น
13. สามารถตัดสินใจ เลือกใช้ชุดคำสั่งคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบงานผลิตภัณฑ์อย่างเหมาะสมในด้านคุณภาพ
14. สามารถใช้ชุดคำสั่งคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบงานผลิตภัณฑ์
15. อธิบายส่วนประกอบ ภาพ วัตถุ และสร้างรูปทรง 3 มิติ ด้วยชุดคำสั่งคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบงานผลิตภัณฑ์ ได้
16. สามารถใช้ เว็บไซต์ Think.com นำเสนอผลงานการออกแบบงานผลิตภัณฑ์


คุณสมบัติผู้เข้าอบรม :
นักเรียนชั้น ม.4

รายละเอียดผู้สร้างหลักสูตร:
 sirirat
Visit :

Copyright © 2009 www.learnsquare.com, All rights reserved.
license agreement Version : 5.0