หน้าหลัก รายวิชา เกี่ยวกับเรา ช่วยเหลือ ติดต่อเรา
  User Organizer
User Name
Password


  User Online
ผู้เยี่ยมชม1  คน
สมาชิก0  คน
ง 40201: การเขียนปรแกรม 1 รหัสวิชา 40201
 
ชื่อหลักสูตร : ง 40201:การเขียนปรแกรม 1 รหัสวิชา 40201
ผู้สร้างหลักสูตร : patchara.kon
ระยะเวลา : 50 วัน

เนื้อหา :
:รายวิชาการเขียนโปรแกรม 1 มุ่งหวังให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติ วิเคราะห์โจทย์ปัญหา ออกแบบโปรแกรม เขียนคำสั่งด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ โดยให้ผู้เรียนศึกษา หลักการและขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ขั้นตอนการทำงาน ข้อมูลและตัวดำเนินการ โครงสร้างภาษาคอมพิวเตอร์ องค์ประกอบคำสั่งต่าง ๆ ในภาษาคอมพิวเตอร์ การควบคุมแบบลำดับ การควบคุมแบบเลือก การควบคุมแบบวนซ้ำ ฟังก์ชันเบื้องต้น เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะสามารถนำคำสั่งไปประยุกต์เขียนโปรแกรมใช้งานได้อย่างมีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึกและใช้ทรัพยากรได้อย่างคุ้มค่า


วัตถุประสงค์ :
วัตถุประสงค์ :
1.อธิบายความหมายของโปรแกรมและภาษาคอมพิวเตอร์ได้
2.วิเคราะห์ปัญหาโดยการกำหนดวัตถุประสงค์ พิจารณาข้อมูลนำเข้า และข้อสนเทศนำออก
3.ออกแบบขั้นตอนการทำงานเพื่อแก้ปัญหาที่กำหนด
4.อธิบายขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรม
5.ช้ผังงาน (Flowchart) การออกแบบโปรแกรมเพื่อแก้ปัญหาที่กำหนดได้
6.อธิบายโครงสร้างของโปรแกรมภาษาซีได้
7.ตั้งชื่อโปรแกรมภาษาซีและชื่อตัวแปรได้ถูกต้อง
8.อธิบายข้อมูลชนิดตัวเลขและชนิดบูลลีนได้
9.อธิบายความแตกต่างของข้อมูลชนิดตัวอักษรและสายตัวอักษรได้
10.อธิบายความหมายของอาร์เรย์(Array) และกำหนดค่าให้กับตัวแปรชนิดอาร์เรย์ได้
11.ใช้ตัวกำหนดชนิดของข้อมูลให้กับตัวแปรชนิดต่าง ๆ ได้ถูกต้อง
12.ใช้ตัวดำเนินการชนิดต่าง ๆ ได้ถูกต้อง
13.ใช้งานโปรแกรมภาษาซีและเลิกใช้งานโปรแกรม
14.พิมพ์และใช้งานเอดิเตอร์ของโปรแกรมภาษาซีเพื่อสร้าง บันทึก แปล และสั่งให้โปรแกรมที่เขียนโดยภาษาซีทำงานได้สำเร็จ
15.ใช้ฟังก์ชันแสดงผลข้อมูลและอธิบายความหมายของฟังก์ชัน printf( ) ได้
16.ใช้ฟังก์ชันนำเข้าขอมูลและอธิบายความหมายของฟังก์ชัน scanf( ) ได้
17.ใช้ฟังก์ชันนำเข้าข้อมูลและอธิบายความแตกต่างของฟังก์ชัน getch( ) และ getche( ) ได้
18.แยกส่วนของโปรแกรมและส่วนของคำอธิบายโปรแกรมพร้อมทั้งบอกความสำคัญของการใช้คำอธิบายโปรแกรมได้
19.อธิบายหลักการทำงานและการใช้ฟังก์ชันแบบเลือกได้
20.สรุปรูปแบบทั่วไปของการอธิบายฟังก์ชันแบบเลือก โดยใช้ส่วนของผังงาน(Flowchart) ได้
21.ประยุกต์ใช้งานฟังก์ชันแบบเลือกในการพัฒนาโปรแกรมได้
22.อธิบายหลักการทำงานและการใช้งานฟังก์ชันแบบวนซ้ำได้
23.สรุปรูปแบบทั่วไปของการอธิบายฟังก์ชันแบบวนซ้ำ โดยใช้ส่วนของผังงาน(Flowchart) ได้
24.ประยุกต์ใช้งานฟังก์ชันแบบวนซ้ำในการพัฒนาโปรแกรมได้
25.เขียนโปรแกรมใช้งานได้อย่างมีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึกและใช้ทรัพยากรได้อย่างคุ้มค่า

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม :
นักเรียน

รายละเอียดผู้สร้างหลักสูตร:
 patchara.kon
Visit :

Copyright © 2009 www.learnsquare.com, All rights reserved.
license agreement Version : 5.0