หน้าหลัก รายวิชา เกี่ยวกับเรา ช่วยเหลือ ติดต่อเรา
  User Organizer
User Name
Password


  User Online
ผู้เยี่ยมชม3  คน
สมาชิก0  คน
ง 40201: ง 40201:การเขียนโปรแกรม 2
 
ชื่อหลักสูตร : ง 40201:ง 40201:การเขียนโปรแกรม 2
ผู้สร้างหลักสูตร : patchara.kon
ระยะเวลา : 1 วัน

เนื้อหา :
รายวิชาการเขียนโปรแกรม 2 มุ่งหวังให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจ สามารถปฏิบัติเขียนฟังก์ชันขึ้นใช้งานเอง มีทักษะในการพัฒนาโปรแกรมแก้ไขปัญหาที่กำหนดโดยให้ผู้เรียนศึกษาฟังก์ชันและการประยุกต์ใช้ฟังก์ชัน ตัวแปรทั่วไปและตัวแปรเฉพาะที่ ข้อมูลชนิดอาร์เรย์ สตริง พอยเตอร์ ตัวแปรโครงสร้างข้อมูล แฟ้มข้อมูล คำสั่งจัดการแฟ้มข้อมูล ฟังก์ชัน กราฟิกเบื้องต้น เพื่อให้เกิดความรู้สามารถปฏิบัติ พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยวิธีการบูรณการความรู้ ความคิดอย่างสร้างสรรค์ มีความขยัน อดทน มีความรับผิดชอบและความภาคภูมิใจในตนเอง มีจิตสำนึก และใช้ทัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด


วัตถุประสงค์ :
วัตถุประสงค์ :
1. สามารถเขียนฟังก์ชันขึ้นใช้งานได้
2. เรียกใช้ฟังก์ชันในตัวโปรแกรมได้
3. เลือกใช้แบบของตัวแปรให้เหมาะสมกับงานการเขียนโปรแกรมได้
4. กำหนดขอบเขตการเรียกใช้ตัวแปรและเรียกใช้ตัวแปรได้ถูกต้อง
5. เรียกใช้ฟังก์ชันตัวเองในฟังก์ชันเดียวกัน (recusion) ได้
6. ประกาศใช้ตัวแปรแถวอันดับ(array) และกำหนดค่าให้กับตัวแปรได้
7. อ้างอิงถึงข้อมูลในตัวแปรแถวอันดับได้
8. ประกาศใช้ตัวแปรพอยน์เตอร์(pointer) และกำหนดค่าให้กับตัวแปรได้
9. ใช้ตัวแปรพอยน์เตอร์เพื่อเข้าถึงข้อมูลในตัวแปรแถวอันดับได้
10. ประกาศแบบข้อมูลเชิงโครงสร้างและกำหนดให้ตัวแปรมีโครงสร้างข้อมูลเหมือนกับแบบข้อมูลเชิงโครงสร้างที่ประกาศไว้ได้
11. นำข้อมูลเข้าไปจัดเก็บและรียกใช้ข้อมูลของตัวแปรแถวอันดับเชิงโครงสร้างได้
12. อธิบายความหมายและประเภทของแฟ้มข้อมูลได้
13. ใช้ฟังก์ชันในการเปิดปิดแฟ้มข้อมูลได้
14. ใช้ฟังก์ชัน putc() และ getc() ในการบันทึกและอ่านข้อมูลที่ละอักขระได้
15. ใช้ฟังก์ชัน fput() และ fget() ในการบันทึกและอ่านข้อมูลที่ละข้อความได้
16. ใช้ฟังก์ชัน fprintf() และ fscanf()ในการบันทึกและอ่านข้อมูลด้วยรหัสรูปแบบสำหรับแต่ละฟังก์ชันได้
17. ใช้ฟังก์ชัน fwrite() และ fread() ในการบันทึกและอ่านข้อมูลที่ละระเบียนหรือบล็อกได้
18. เข้าสู่โหมดกราฟิกและออกจากโหมดกราฟิกได้
19. วาดรูปต่าง ๆ โดยกำหนด ฟิกเซลและใช้ฟังก์ชันต่าง ๆ ในการวาดรูปได้
20. ระบายสีในรูปที่สร้างขึ้นได้ตามต้องการ
21. สร้างภาพเคลื่อนไว้ต่าง ๆ ได้
22. นำความรู้เรื่องการโปรแกรมภาษาซีมาประยุกต์ใช้งานได้
23. สามารถวิเคราะห์และพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก
24. สามารถทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ
25. สามารถวิเคราะห์และพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก
26. สร้างโครงงานและนำเสนอโครงงานได้


รายละเอียดผู้สร้างหลักสูตร:
 patchara.kon
Visit :

Copyright © 2009 www.learnsquare.com, All rights reserved.
license agreement Version : 5.0