หน้าหลัก รายวิชา เกี่ยวกับเรา ช่วยเหลือ ติดต่อเรา
  User Organizer
User Name
Password


  User Online
ผู้เยี่ยมชม1  คน
สมาชิก0  คน
ง40206 : สารนิเทศเพื่อการศึกาค้นคว้า 3 (ครูชณภา กลิ่นยี่สุ่น)
 
ชื่อหลักสูตร : ง40206 :สารนิเทศเพื่อการศึกาค้นคว้า 3 (ครูชณภา กลิ่นยี่สุ่น)
ผู้สร้างหลักสูตร : chanapa.khi
ระยะเวลา : 50 วัน

เนื้อหา :
การนำเสนอผลงานทางวิชาการ โดยผู้เรียนเข้าใจการพัฒนาบุคลิกภาพที่ดีตามมาตรฐานสากล และสามารถพัฒนาบุคลิกภาพที่เหมาะสม มีทักษะของการเป็นผู้ฟังที่ดีมีมารยาทในการฟังและมีลักษณะของการพูดที่ดี และสร้างงานนำเสนอผลการศึกษาค้นคว้าด้วยความคิดสร้างสรรค์จากโปรแกรมการนำเสนอ ได้

วัตถุประสงค์ :
วัตถุประสงค์ :
รายวิชา สารนิเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า 3 รหัสวิชา ง40206 เป็นรายวิชาที่มุ่งหวังให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ เห็นคุณค่าความสำคัญของสารนิเทศ นำสารนิเทศที่จัดทำในรูปแบบของรายงานที่เป็นมาตรฐานมานำเสนอด้วยการพูดอย่างเป็นทางการ มีทักษะในการใช้โปรแกรมการนำเสนอ ประกอบการนำเสนองานได้ด้วยบุคลิกภาพและท่วงท่าที่ดี ตระหนักถึงระเบียบ มารยาท จริยธรรม และมีจิตสำนึกที่ดีในการใช้สารนิเทศ เพื่อการนำเสนองาน


เอกสารอ้างอิง :
เอกสารอ้างอิง :
“การพูด.” 2548. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.human.cmu.ac.th/~thai/sompong/speak_
scripts2_ 43.htm. สืบค้น 1 ตุลาคม 2550.
“การพูด.” 2548. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.linux.kr.ac.th/tech/nittaya48/Speek00.
html. สืบค้น 1 ตุลาคม 2549.
“การพูด.” 2548. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.psy.chula.ac.th/Psy%20Life%20Work
247 .pdf. สืบค้น 1 ตุลาคม 2549.
“การพูด.” 2548. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://taolik.thatphanom.com/lenguage05.htm.
สืบค้น 1 ตุลาคม 2549.
“การพูด.” 2548. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.web.rmut.ac.th/larts/phy/module8/
home_8.html – 7k –. สืบค้น 1 ตุลาคม 2549.
“การพัฒนาบุคลิกภาพ.” 2547. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.saranair.com/article.php?sid=
8741. สืบค้น 1 ตุลาคม 2549.
“การฟัง.” 2549. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.school.net.th/library. สืบค้น 1 ตุลาคม
2549.
“การสร้างเสริมบุคลิกภาพ.” [ม.ป.ป]. [ออนไลน์] เข้าถึงได้จาก: http://www.dmh.go.th/1667/1667
view. สืบค้น 1 ตุลาคม 2549.
คุก, เกลนน์ เจ. 2547. ศิลปะการพูดให้ตรึงใจคน. แปลและเรียบเรียงโดย กิติมา อมรทัต. กรุงเทพฯ:
ข้างฟ่าง.
“ความหมายของการฟัง.” 2548. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.thaigoodview.com. สืบค้น
1 ตุลาคม 2549.
“ความหมายของบุคลิกภาพ.” 2546. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.psy.chula.ac.th. สืบค้น
1 ตุลาคม 2549.
ชลิตา ชูนาค. 2545. บุคลิกดี เริ่มต้นดี. กรุงเทพฯ: มติชน.
นงลักษณ์ สุทธิวัฒนพันธ์. 2549. คู่มือพัฒนาบุคลิกภาพและกลยุทธ์การบริหาร. พิมพ์ครั้งที่ 6.
กรุงเทพฯ: สนุกอ่าน.
นิรุทธิ์ จิตศิลป์. 2546. ศิลปะการพูด. กรุงเทพฯ: เจ้าพระยาหลวง.
นิพนธ์ ศศิธร. 2515. หลักการพูดต่อชุมนุมชน. พิมพ์ครั้งที่ 2. เชียงใหม่: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่.
“บุคลิกภาพที่ดีคืออะไร.” 2548. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.pixart.com/social/social.
สืบค้น 1 ตุลาคม 2549.
“บุคลิกภาพไม่ดี.” 2548. [ออนไลน์] เข้าถึงได้จาก: http://www.drb.ac.th/Drk/gen_data/workdepart.
สืบค้น 1 ตุลาคม 2549.
ประฌม ถาวรเวช. 2547. บุคลิกคลิกความสำเร็จ. กรุงเทพมหานคร: โซนพับลิชชิ่ง.
ประณม ถาวรเวช. 2548. “บุคลิกภาพ.” [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.johnrobertpowers.in
.th/webcontent/web/t14.html. สืบค้น 1 ตุลาคม 2550.
ประณม ถาวรเวช. 2550. “ศิลปะของการพูดจา.” [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.Johnrobert
powers.in.th/webcontent/web/t14.html. สืบค้น 1 ตุลาคม 2550.
ประณม ถาวรเวช. 2550. “เสียงพูดกับบุคลิกภาพ.” [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.johnrobert
powers.in.th/webcontent/web/t14.html. สืบค้น 1 ตุลาคม 2550.
“ผู้พูดที่ดี.” 2548. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http:// www.thai-language.com. สืบค้น 1 ตุลาคม 2549.
เยาว์ บูรภาพ. 2547. บุคลิกดีสร้างงาน. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: ไชยแสง.
วรวรรณา จิลลานนท์. 2548. “บุคลิกภาพ.” [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.johnrobertpowers.
in.th/ webcontent/web/t14.html. สืบค้น 1 ตุลาคม 2549.
“วิจารณญาณในการฟัง.” 2549. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.e-learning.mfu.ac.th/mflu
สืบค้น 1 ตุลาคม 2549.
วิรัช ลภิรัตนกุล. 2526. วาทนิเทศและวาทศิลป์. กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์.
ศศิวิมล แซ่ลิ่ม. 2546. ผู้นำบุคลิกภาพ. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ: ดุสิตธานี.
สถิต วงศ์สวรรค์. 2544. การพัฒนาบุคลิกภาพ. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: รวมสาส์น
สมพงศ์ วิทยศักดิ์พันธุ์. 2542. “การพัฒนาบุคลิกภาพด้านการพูด การอ่าน การเขียน.” คำบรรยาย
กระบวนภาควิชาศึกษาทั่วไป คณะธุรกิจการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้. เชียงใหม่: โรงพิมพ์
มหาวิทยาลัยเชียง ใหม่.
สมิตร สัชฌุกร. 2547. การพูดต่อชุมนุมชน. กรุงเทพฯ: สายธาร.
เส หะราตี. 2543. ฟังแล้วจับใจความ. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: ดอกหญ้า.
อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท. 2537. การสื่อสารเพื่อการโน้มน้าวใจ. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย.
อาคม ไม้สนธิ์ ,ผู้เรียบเรียง. 2537. พูดอย่างไรชนะใจคนฟัง. กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น.
อาษา ขอจิตต์เมตต์ ,ผู้แปล. 2504. วิธีสร้างความเชื่อมั่นในตนเองและจูงใจคนโดยการพูดในที่ชุมนุม.
กรุงเทพฯ: ก้าวหน้า.
Lauster, Peter. 1976. The Personality Test. London: Pan Books Cox &Wyman Ltd.


รายละเอียดผู้สร้างหลักสูตร:
 chanapa.khi
Visit :

Copyright © 2009 www.learnsquare.com, All rights reserved.
license agreement Version : 5.0