หน้าหลัก รายวิชา เกี่ยวกับเรา ช่วยเหลือ ติดต่อเรา
  User Organizer
User Name
Password


  User Online
ผู้เยี่ยมชม1  คน
สมาชิก0  คน
ง 30263: คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ครูชัชนี หวังทางมี)
 
ชื่อหลักสูตร : ง 30263:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ครูชัชนี หวังทางมี)
ผู้สร้างหลักสูตร : chatchanee.wan
ระยะเวลา : 7 วัน

เนื้อหา :
ศึกษาวิเคราะห์ธุรกิจในรูปแบบต่างๆ โดยให้ผู้เรียนศึกษา ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจ ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ซอฟต์แวร์เพื่อการทำธุรกิจ โดยใช้โปรแกรมประมวลคำ ในการติดต่อสื่อสาร โปรแกรมนำเสนอ ในการนำเสนอสินค้าหรือบริการ โปรแกรมตารางการทำงาน ในการหาผลการดำเนินงาน จัดทำงบการเงิน งบกำไรขาดทุนและงบดุล การทำธุรกิจบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
โดยใช้กระบวนการเทคโนโลยี กระบวนการทำงาน กระบวนการแก้ปัญหา เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ ทักษะการจัดการ ทักษะการทำงานร่วมกัน ทักษะการแสวงหาความรู้ ทักษะพื้นฐานที่จำเป็นต่อการประกอบอาชีพ สามารถนำเทคโนโลยีและการสื่อสารไปใช้ในการทำงาน การผลิต การออกแบบ การสร้างงาน การสร้างอาชีพสุจริต เห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน มีความเข้าใจในการวางแผนเชิงกลยุทธ์ มีความคิดสร้างสรรค์ มีคุณธรรม และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ

วัตถุประสงค์ :
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
ให้ผู้เรียนสามารถ
1. อธิบาย ความหมาย ประเภท ของธุรกิจ
2. จัดตั้งบริษัทจำลองในการดำเนินธุรกิจ
3. วางแผน แบ่งหน้าที่การทำงาน ความรับผิดชอบในการทำจัดตั้งบริษัทจำลอง
4. อธิบาย ความหมายของ SMEs
5. ศึกษากรณีศึกษาของ SMEs ในธุรกิจจริง
6. ติดต่อสื่อสารกับลูกค้าโดยการทำจดหมายเวียน และซอง ด้วยโปรแกรมการประมวลคำ
7. นำเสนอสินค้าหรือบริการ ด้วยโปรแกรมนำเสนอ
8. บันทึกบัญชี และหาผลการดำเนินงาน งบกำไรขาดทุน งบดุล ด้วยโปรแกรมตารางทำงาน
9 . ออกแบบ Web site ด้วยโปรแกรมตกแต่งรูปภาพ
10. อธิบาย ความหมายรูปแบบของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E– commerce)
11. ศึกษากรณีศึกษาของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E– commerce) ในธุรกิจจริง

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม :
นักเรียนชั้น ม.5 กลุ่มการเรียนรู้วิทย์-คณิต(บริหาร) และภาษา-คณิต

รายละเอียดผู้สร้างหลักสูตร:
 chatchanee.wan
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
Visit :

Copyright © 2009 www.learnsquare.com, All rights reserved.
license agreement Version : 5.0