หน้าหลัก รายวิชา เกี่ยวกับเรา ช่วยเหลือ ติดต่อเรา
  User Organizer
User Name
Password


  User Online
ผู้เยี่ยมชม1  คน
สมาชิก0  คน
ส.32101: ภูมิศาสตร์ (ครูสุทธิลักษณ์ ศรสำราญ)
 
ชื่อหลักสูตร : ส.32101:ภูมิศาสตร์ (ครูสุทธิลักษณ์ ศรสำราญ)
ผู้สร้างหลักสูตร : sutitluck.sorn
ระยะเวลา : 1 วัน

เนื้อหา :
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ ประเภทข้อมูล
1. ภาพจากดาวเทียม
2. รูปถ่ายทางอากาศ
3. ระบบกำหนดตำแหน่งบนพื้นโลก (GPS)
4. ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS)

วัตถุประสงค์ :
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
1. นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ในความหมาย ประเภทของเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ ประเภทข้อมูล
2. นักเรียนอธิบายหลักการทำงานของเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ประเภทข้อมูลแต่ละชนิดได้
3. นักเรียนเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างของภาพจากดาวเทียมและรูปถ่ายทางอากาศได้
4. นักเรียนสามารถวิเคราะห์ข้อมูลทางพื้นที่ในรูปแบบต่างๆ และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม :
นักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5 ทุกกลุ่มสาระ

รายละเอียดผู้สร้างหลักสูตร:
 sutitluck.sorn
Visit :

Copyright © 2009 www.learnsquare.com, All rights reserved.
license agreement Version : 5.0