หน้าหลัก รายวิชา เกี่ยวกับเรา ช่วยเหลือ ติดต่อเรา
  User Organizer
User Name
Password


  User Online
ผู้เยี่ยมชม1  คน
สมาชิก0  คน
ท.32101: วรรณคดีวิจักษ์ (ครูพรรณวิภา บุญนิล)
 
ชื่อหลักสูตร : ท.32101:วรรณคดีวิจักษ์ (ครูพรรณวิภา บุญนิล)
ผู้สร้างหลักสูตร : panwipa.boon
ระยะเวลา : 12 วัน

เนื้อหา :
เอกสารประกอบการเรียนรายวิชา ภาษาไทย ชั้น ม.5 ประกอบด้วยเนื้อหา
1. บทนำ การอ่านวรรณคดี
2. มหาเวสสันดรชาดก กัณฑ์มัทรี
3. ลิลิตตะเลงพ่าย
4. บทละครพูดคำฉันท์ เรื่อง มัทนะพาธา
5. คัมภีร์ฉันทศาสตร์ แพทย์ศาสตร์สงเคราะห์
6. โคลนติดล้อ ตอน ความนิยมเป็นเสมียน

วัตถุประสงค์ :
ให้นักเรียนสามารถ
1. เข้าใจเนื้อเรื่องวรรณคดีและวรรณกรรมที่ศึกษา สามารถเล่าเรื่องย่อได้
2. เข้าใจคำศัพท์ในเรื่อง อธิบายความหมายของคำศัพท์ที่ปรากฎอยู่ในเรื่องได้
3. สามารถแปลความ ตึความ และขยายความจากข้อความในเรื่องได้อย่างถูกต้อง
4. สามารถถอดความจากคำประพันธ์ได้อย่างถูกต้อง
5. เขียนสรุปความจากเรื่องที่อ่านได้อย่างมีหลักเกณฑ์
6. วิเคราะห์วิจารณ์ลักษณะนิสัยของตัวละครในวรรณคดีได้
7. วิเคราะห์วิจารณ์ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวรรณคดีและวรรณกรรมที่ศึกษาได้อย่ามีหลักเกณฑ์
8. วิเคราะห์ลักษณะเด่นของวรรณคดีเชื่อมโยงกับประวัติศาสตร์และวิถีชีวิตของสังคมในอดีต
9. ประเมินคุณค่าทางด้านวรรณศิลป์ของวรรณคดีและวรรณกรรมที่ศึกษาได้อย่างมีหลักเกณฑ์
10. สังเคราะห์ความรู้ ข้อคิด และคติธรรมที่ได้จากการอ่านวรรณคดีและวรรณกรรมได้อย่างถูกต้อง

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม :
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

รายละเอียดผู้สร้างหลักสูตร:
 panwipa.boon
Visit :

Copyright © 2009 www.learnsquare.com, All rights reserved.
license agreement Version : 5.0