หน้าหลัก รายวิชา เกี่ยวกับเรา ช่วยเหลือ ติดต่อเรา
  User Organizer
User Name
Password


  User Online
ผู้เยี่ยมชม2  คน
สมาชิก0  คน
math001: สรุปวิชาคณิตศาสตร์ ม.4 - ม.6
 
ชื่อหลักสูตร : math001:สรุปวิชาคณิตศาสตร์ ม.4 - ม.6
ผู้สร้างหลักสูตร : triamudom
ระยะเวลา : 1 วัน

เนื้อหา :
บทที่ 1 เซต
บทที่ 2 ตรรกศาสตร์เบื้องต้น
บทที่ 3 ระบบจำนวนจริง
บทที่ 4 ทฤษฎีจำนวนเบื้องต้น
บทที่ 5 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเรขาคณิตวิเคราะห์
บทที่ 6 ระบบสมการเชิงเส้นและเมทริกซ์
บทที่ 7 ฟังก์ชัน
บทที่ 8 เรขาคณิตวิเคราะห์ (ภาคตัดกรวย)
บทที่ 9 ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม
บทที่ 10 ฟังก์ชันตรีโกณมิติ
บทที่ 11 เวกเตอร์ในสามมิติ
บทที่ 12 ลำดับอนันต์อละอนุกรมอนันต์
บทที่ 13 แคลคูลัสเบื้องต้น
บทที่ 14 จำนวนเชิงซ้อน
บทที่ 15 ทฤษฎีกราฟเบื้องต้น
บทที่ 16 ความน่าจะเป็น
บทที่ 17 กำหนดการเชิงเส้น
บทที่ 18 การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น
บทที่ 19 การแจกแจงปกติ
บทที่ 20 ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชั่นระหว่างข้อมูล

รายละเอียดผู้สร้างหลักสูตร:
 triamudom
Visit :

Copyright © 2009 www.learnsquare.com, All rights reserved.
license agreement Version : 5.0