หน้าหลัก รายวิชา เกี่ยวกับเรา ช่วยเหลือ ติดต่อเรา
  User Organizer
User Name
Password


  User Online
ผู้เยี่ยมชม2  คน
สมาชิก0  คน
Sci001: สรุปวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน มัธยมศึกษาปีที่ 4-6
 
ชื่อหลักสูตร : Sci001:สรุปวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน มัธยมศึกษาปีที่ 4-6
ผู้สร้างหลักสูตร : triamudom
ระยะเวลา : 1 วัน

เนื้อหา :
บทที่ 1 สารชีวโมเลกุล
บทที่ 2 ปิโตรเลียม
บทที่ 3 พอลิเมอร์
บทที่ 4 ปฏิกิริยาเคมี
บทที่ 5 โครงสร้างของอะตอมและตารางธาตุ
บทที่ 6 ธาตุและสารประกอบ
บทที่ 7 การเคลื่อนที่
บทที่ 8 สนามของแรง
บทที่ 9 คลื่น
บทที่ 10 กัมมันตภาพรังสีและพลังงานนิวเคลียร์
บทที่ 11 สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
บทที่ 12 การรักษาดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต
12.1 องค์ประกอบของเซลล์
12.2 การลำเลียงสารผ่านเซลล์
12.3 กลไกการรักษาดุลยภาพ
บทที่ 13 ภูมิคุ้มกันของร่างกาย
บทที่ 14 การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม
บทที่ 15 ความหลากหลายทางชีวภาพ
บทที่ 16 โลกและการเปลี่ยนแปลง
บทที่ 17 ธรณีภาค
บทที่ 18 ธรณีประวัติ
บทที่ 19 เอกภพ
บทที่ 20 ดาวฤกษ์
บทที่ 21 กำเนิดระบบสุริยะ
บทที่ 22เทคโนโลยีอวกาศ

รายละเอียดผู้สร้างหลักสูตร:
 triamudom
Visit :

Copyright © 2009 www.learnsquare.com, All rights reserved.
license agreement Version : 5.0