หน้าหลัก รายวิชา เกี่ยวกับเรา ช่วยเหลือ ติดต่อเรา
  User Organizer
User Name
Password


  User Online
ผู้เยี่ยมชม2  คน
สมาชิก0  คน
Bio001: สรุปวิชาชีววิทยา มัธยมศึกษาปีที่ 4-6
 
ชื่อหลักสูตร : Bio001:สรุปวิชาชีววิทยา มัธยมศึกษาปีที่ 4-6
ผู้สร้างหลักสูตร : triamudom
ระยะเวลา : 1 วัน

เนื้อหา :
บทที่ 1 คุณสมบัติของสิ่งมีชีวิต
บทที่ 2 สาขาและความสำคัญของวิชาชีววิทยา
บทที่ 3 วิธีการศึกษาชีววิทยา
บทที่ 4 กล้องจุลทรรศน์
บทที่ 5 เซลล์:หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต
บทที่ 6 อนุกรมวิธาน
บทที่ 7 เคมี: พื้นฐานของสิ่งมีชีวิต
บทที่ 8 การย่อยอาหาร
บทที่ 9 การรักษาสมดุลยภาพของร่างกาย
บทที่ 10 สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม
บทที่ 11 โครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก
บทที่ 12 การสังเคราะห์ด้วยแสง
บทที่ 13 ปฏิกิริยาการสลายสารอาหาร
บทที่ 14 การแบ่งเซลล์
บทที่ 15 การสืบพันธุ์ของพืชดอก
บทที่ 16 การสืบพันธุ์ของสัตว์
บทที่ 17 การเจริญเติบโตของสัตว์
บทที่ 18 การรับรู้และการตอบสนอง
บทที่ 19 ระบบต่อมไร้ท่อ
บทที่ 20 การตอบสนองของพืช
บทที่ 21 การเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิต
บทที่ 22 พฤติกรรมของสัตว์
บทที่ 23 การถ่ายทอดทางพันธุกรรม
บทที่ 24 ยีนและโครโมโซม
บทที่ 25 พันธุศาสตร์และเทคโนโลยีทางดีเอ็นเอ
บทที่ 26 วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต
บทที่ 27 ความหลากหลายทางชีววิทยา

รายละเอียดผู้สร้างหลักสูตร:
 triamudom
Visit :

Copyright © 2009 www.learnsquare.com, All rights reserved.
license agreement Version : 5.0