หน้าหลัก รายวิชา เกี่ยวกับเรา ช่วยเหลือ ติดต่อเรา
  User Organizer
User Name
Password


  User Online
ผู้เยี่ยมชม2  คน
สมาชิก0  คน
อ. 33101 ภ: ภาษาอังกฤษ 5 (ครูกฤษณา พิทักษ์อรรณพ)
 
ชื่อหลักสูตร : อ. 33101 ภ:ภาษาอังกฤษ 5 (ครูกฤษณา พิทักษ์อรรณพ)
ผู้สร้างหลักสูตร : krissana.pitak
ระยะเวลา : 1 วัน

เนื้อหา :
รายวิชา อ 33101 ภาษาอังกฤษ 5 มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้พัฒนาความรู้และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษอย่างครบถ้วนทั้งทักษะการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนได้อย่างถูกต้องเหมาะสมในบริบทที่ทันสมัย ได้แก่ ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม สังคม เศรษฐกิจ ภาษาและวัฒนธรรม สุขภาพและโภชนาการ ดนตรี กีฬา และศิลปะ นอกจากนี้ยังมุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนสื่อความ ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม สามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพในอนาคต และสามารถเชื่อมโยงความรู้ในด้านภาษาอังกฤษกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ๆ ได้

วัตถุประสงค์ :
เมื่อนักเรียนเรียนรายวิชานี้จะปฏิบัติพฤติกรรมทางภาษา ดังต่อไปนี้ได้
1. นักเรียนสามารถใช้ภาษาทั้ง 4 ทักษะ ได้แก่ ฟัง พูด อ่าน เขียน โดยใช้คำศัพท์ สำนวน โครงสร้าง ประโยคที่เหมาะสมกับระดับชั้น
2. นักเรียนสามารถคิดวิเคราะห์จากเรื่องที่อ่านในหัวข้อต่าง ๆ และเขียนสื่อความได้
3. นักเรียนสามารถค้นคว้าหาความรู้เกี่ยวกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น และสามารถนำความไปปรับใช้ในการศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพในอนาคตได้
4. นักเรียนมีทัศนคติในทางบวกต่อการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรม สามารถแลกเปลี่ยนทัศนะ ความรู้ ความคิด และประสบการณ์กับชนชาติอื่นได้

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม :
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

รายละเอียดผู้สร้างหลักสูตร:
 krissana.pitak
Visit :

Copyright © 2009 www.learnsquare.com, All rights reserved.
license agreement Version : 5.0