หน้าหลัก รายวิชา เกี่ยวกับเรา ช่วยเหลือ ติดต่อเรา
  User Organizer
User Name
Password


  User Online
ผู้เยี่ยมชม2  คน
สมาชิก0  คน
ส.32102 : เศรษฐศาสตร์ ม.5 (ครูคมกฤษณ์ ศิริวงษ์)
 
ชื่อหลักสูตร : ส.32102 :เศรษฐศาสตร์ ม.5 (ครูคมกฤษณ์ ศิริวงษ์)
ผู้สร้างหลักสูตร : comkrit.sir
ระยะเวลา : 1 วัน

เนื้อหา :
เศรษฐศาสตร์เป็นรายวิชาที่ศึกษาหลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการจัดการการเงิน การคลัง การธนาคารและงบประมาณของหน่วยธุรกิจและของรัฐ การนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อเพิ่มผลผลิตและการบริการอย่างมีประสิทธิภาพ ศึกษาปัญหาเศรษฐกิจในโลกปัจจุบัน ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ศึกษาแนวคิดพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการค้าและการเงินระหว่างประเทศ

วัตถุประสงค์ :
1. ศึกษาหลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น วางแผนในการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดเพื่อการผลิต โดยคำนึงถึงปัญหาทางเศรษฐศาสตร์และประโยชน์ที่จะได้รับของบุคคลและสังคมอย่างมีคุณธรรม
2. ศึกษาแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการจัดการการเงิน การคลัง การธนาคารและงบประมาณของหน่วยธุรกิจและของรัฐ
3. ศึกษากระบวนการและผลดี-ผลเสียของการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อเพิ่มผลผลิตและการบริการอย่างมีประสิทธิภาพ โดยตระหนักถึงผลประโยชน์ของผู้บริโภคได้
4. ศึกษาระบบสหกรณ์ในการแก้ปัญหาและร่วมมือทางเศรษฐกิจในระดับชุมชนและระดับประเทศ ศึกษาระบบและวิธีการแบบเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันได้
5. ศึกษาการใช้เทคโนโลยีและการแข่งขันที่มีผลต่อการผลิตสินค้าและบริการที่ทำให้ผู้บริโภคมีความได้เปรียบเสียบเปรียบในการเลือกบริโภคและสามารถป้องกันสิทธิของผู้บริโภคได้
6. ศึกษาวิธีการกำหนดค่าจ้างและราคาในระบบเศรษฐกิจแบบต่าง ๆ กระบวนการวิเคราะห์ระบบเศรษฐกิจที่ตอบสนองความต้องการของสังคมและการเจริญเติบโตของประเทศ
7. ศึกษาแนวคิดพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการค้าและการเงินระหว่างประเทศ ปัจจัยต่าง ๆ ที่นำไปสู่การพึ่งพา การแข่งขัน ความขัดแย้งและการประสานประโยชน์อย่างมีคุณธรรมและรู้เท่าทัน
8. ศึกษาปัญหาเศรษฐกิจในโลกปัจจุบัน ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนแสวงหาแนวทางแก้ไขปัญหาได้

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม :
ม.5

รายละเอียดผู้สร้างหลักสูตร:
 comkrit.sir
Visit :

Copyright © 2009 www.learnsquare.com, All rights reserved.
license agreement Version : 5.0