หน้าหลัก รายวิชา เกี่ยวกับเรา ช่วยเหลือ ติดต่อเรา
  User Organizer
User Name
Password


  User Online
ผู้เยี่ยมชม2  คน
สมาชิก0  คน
พ.30201: บาสเกตบอล (ครูอนันต์ ปัญญาคำเลิศ)
 
ชื่อหลักสูตร : พ.30201:บาสเกตบอล (ครูอนันต์ ปัญญาคำเลิศ)
ผู้สร้างหลักสูตร : anant.pha
ระยะเวลา : 1 วัน

เนื้อหา :
รายวิชา พ 30201 บาสเกตบอล มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ออกกำลังกาย โดยใช้กีฬาบาสเกตบอลเป็นสื่อ รู้ประวัติความเป็นมาของกีฬาบาสเกตบอล ประโยชน์ในการเล่น ตลอดจนการดูแลรักษาอุปกรณ์การเล่น รู้จักกิจกรรมสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพตามกฎมาตรฐานสากล โดยนำหลักของทักษะกลไกมาใช้อย่างถูกต้องสม่ำเสมอ ด้วยความชื่นชมและสนุกสนาน ให้ความเคารพในกฎ กติกา ระเบียบการแข่งขัน และสิทธิผู้เล่น รวมถึงความปลอดภัยในการเล่นกีฬา การทำงานเป็นทีมจนบรรลุสำเร็จตามเป้าหมาย แสดงออกถึงการมีมารยาทในการเล่น การดูและการแข่งขันด้วยความมีน้ำใจนักกีฬา และนำไปใช้ในการปฏิบัติในการดำเนินชีวิตประจำวัน จนเป็นผู้มีบุคลิกภาพที่ดี

วัตถุประสงค์ :
1. นักเรียนมีความรู้และเข้าใจในเรื่องของการเล่นกีฬาบาสเกตบอล
2. นักเรียนมีความรู้และเข้าใจในกฎระเบียบ และกติกาการเล่นบาสเกตบอลตามกฎสหพันธ์บาสเกตบอลนานาชาติที่ถูกต้อง
3. นักเรียนสามารถนำไปปฏิบัติการออกกำลังกายโดยใช้บาสเกตบอลเป็นสื่อ
4. นักเรียนมีความรู้และเข้าใจในทักษะ เทคนิคและวิธีการเล่นกีฬาบาสเกตบอล
5. นักเรียนสามารถพัฒนาการทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และจิตวิญญาณ
6. นักเรียนสามารถเล่นบาสเกตบอลได้อย่างสนุกสนาน และถูกวิธี
7. นักเรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม :
นักเรียนชั้น ม.4

รายละเอียดผู้สร้างหลักสูตร:
 anant.pha
Visit :

Copyright © 2009 www.learnsquare.com, All rights reserved.
license agreement Version : 5.0