หน้าหลัก รายวิชา เกี่ยวกับเรา ช่วยเหลือ ติดต่อเรา
  User Organizer
User Name
Password


  User Online
ผู้เยี่ยมชม3  คน
สมาชิก0  คน
จ 302333: ภาษาจีน 3 (ครูกันต์กนิษฐ ธิติโชติพันธุ์)
 
ชื่อหลักสูตร : จ 302333:ภาษาจีน 3 (ครูกันต์กนิษฐ ธิติโชติพันธุ์)
ผู้สร้างหลักสูตร : ganganit
ระยะเวลา : 1 วัน

เนื้อหา :
รายวิชา จ 30233 เป็นรายวิชาที่ให้นักเรียน ปฏิบัติตามคำสั่ง คำขอร้อง คำแนะนำ คำชี้แจง เขียนและอ่านออกเสียงตัวอักษร สะกดคำ อ่านประโยค ข้อความง่าย ๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน เลือกระบุภาพ สัญญลักษณ์ เครื่องหมายให้ เลือกระบุภาพ สัญญลักษณ์ เครื่องหมายให้สัมพันธ์กับความหมายหรือข้อความที่ฟังหรืออ่าน ตอบคำถาม จับใจความสำคัญ แสดงความคิดเห็นจากการฟังและอ่านเรื่องหรือบทสนทนา สนทนา เขียน บรรยาย นำเสนอข้อมูลของตนเอง เรื่องใกล้ตัว สถานการณ์ในชีวิตประจำวัน รวมทั้งสื่อสารอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม เลือกใช้ภาษา กริยาท่าทางเหมาะสมกับระดับบุคคลตามมารยาทสังคม รวมทั้งเข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม เข้าใจ เปรียบเทียบ ความเหมือน ความแตกต่างระหว่างภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับของไทย และนำไปใช้อย่างเหมาะสม ค้นคว้า สรุป นำเสนอเกี่ยวกับข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ตลอดทั้งเชื่อมโยงความรู้ภาษาต่างประเทศกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น และเป็นพื้นฐานในการพัฒนา แสวงหาความรู้และเปิดโลกทัศน์ของตน ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริงหรือสถานการณ์จำลองในห้องเรียน สถานศึกษา ชุมชนและสังคม ใช้ภาษาในการค้นคว้าและสรุปความรู้หรือข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ
โดยใช้กระบวนการ การเรียนรู้ทางภาษา กระบวนการคิด กระบวนการจัดการ กระบวนการเรียนรู้ การเรียนรู้ของตนเอง กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ ตลอดจนกระบวนการพัฒนาลักษณะนิสัย
เพื่อให้เกิด ความรู้ความเข้าใจ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มีจิตสาธารณะ ซื่อสัตย์สุจริต มุ่งมั่นในการทำงาน ใช้ภาษาจีนสื่อสารตามมารยาทสังคม มีทักษะในการดำเนินชีวิต รวมทั้งมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาจีน

วัตถุประสงค์ :
เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาจีน

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม :
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

รายละเอียดผู้สร้างหลักสูตร:
 ganganit
Visit :

Copyright © 2009 www.learnsquare.com, All rights reserved.
license agreement Version : 5.0