หน้าหลัก รายวิชา เกี่ยวกับเรา ช่วยเหลือ ติดต่อเรา
  User Organizer
User Name
Password


  User Online
ผู้เยี่ยมชม3  คน
สมาชิก0  คน
ว.40224: เคมี3
 
ชื่อหลักสูตร : ว.40224:เคมี3
ผู้สร้างหลักสูตร : pensiri.pua
ระยะเวลา : 1 วัน

เนื้อหา :

เรียนรู้การคำนวณโดยใช้หน่วยนำทาง ศึกษาวิเคราะห์ความเข้มข้นของสารละลายในหน่วยต่างๆ การเตรียมสารละลาย จุดเดือด จุดเยือกแข็งหรือจุดหลอมเหลวของสารละลายที่แตกต่างจากสารบริสุทธิ์ ปริมาณ
สัมพันธ์ของแก๊สตามกฎของเกย์-ลูสแซกและกฎอาโวกาโดร สูตรเอมพิริคัล สูตรโมเลกุล มวลขององค์ประกอบจากสูตรเคมี ปริมาณสัมพันธ์ของสารในสมการเคมี วิเคราะห์แนวโน้มสมบัติบางประการของธาตุตามตารางธาตุ ได้แก่ จุดเดือด จุดหลอมเหลว และความหนาแน่น ศึกษาเลขออกซิเดชัน ธาตุแทรนซิชัน สารประกอบของธาตุแทรนซิชัน ธาตุกัมมันตรังสี การแผ่รังสีและครึ่งชีวิตของธาตุกัมมันตรังสี ประโยชน์และการป้องกันอันตรายจากธาตุกัมมันตรังสี ผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมของธาตุและสารประกอบบางชนิดในสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม ศึกษาวิเคราะห์ความหมายของอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี แนวคิดเกี่ยวกับการเกิดปฏิกิริยาเคมี พลังงานกับการดำเนินไปของปฏิกิริยาเคมี ปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีได้แก่ พื้นที่ผิว อุณหภูมิ ความดันแก๊ส ความเข้มข้น ตัวเร่ง และตัวหน่วงปฏิกิริยา โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบค้นข้อมูล การสำรวจตรวจสอบ การสืบเสาะหาความรู้ การอภิปราย การอธิบายเพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ นำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสมวัตถุประสงค์ :

1. อธิบายและคำนวณความเข้มข้นของสารละลายในหน่วย ร้อยละโดยปริมาตรต่อปริมาตร ร้อยละโดยมวลต่อมวล ร้อยละโดยมวลต่อปริมาตร โมล/ลูกบาศก์เดซิเมตร โมล/กิโลกรัมและเศษส่วนโมล คำนวณและสามารถเตรียมสารละลายให้มีความเข้มข้นและปริมาตรตามต้องการ
2. อภิปราย อธิบาย และทำการทดลองเพื่อหาจุดเดือด จุดหลอมเหลวของสารทั้งสารบริสุทธิ์และสารละลาย เปรียบเทียบจุดเดือด จุดเยือกแข็งหรือจุดหลอมเหลวของสารละลายกับตัวทำละลายบริสุทธิ์ คำนวณเกี่ยว
กับจุดเดือดและจุดหลอมเหลวหรือจุดเยือกแข็งที่เปลี่ยนไปของสารละลาย บอกปัจจัยที่มีผลต่อจุด เดือด
จุดหลอมเหลวหรือจุดเยือกแข็งของสารละลาย
3. ทำการทดลอง และอภิปรายเพื่อศึกษาปฏิกิริยาเคมีของแก๊ส คำนวณปริมาณสารสัมพันธ์และสูตรโมเลกุล ของแก๊ส ตามกฎรวมปริมาตรของเกย์–ลูสแซก และกฎอโวกาโดร
4. อธิบายความหมาย และคำนวณสูตรโมเลกุล สูตรเอมพิริคัล มวลขององค์ประกอบจากสูตรเคมีและ
คำนวณปริมาณสารที่เกี่ยวข้องกับสูตรเคมี
5. อธิบายความสัมพันธ์และคำนวณจำนวนโมล มวล และปริมาณสารต่างๆ ในสมการเคมี
6. วิเคราะห์ และ สรุปแนวโน้มตามคาบและตามหมู่ ของ จุดเดือด จุดหลอมเหลว ความหนาแน่นของธาตุหมู่ A พร้อมทั้งให้เหตุผลประกอบ
7. อธิบายความหมายและคำนวณเลขออกซิเดชันของธาตุในสารประกอบหรือไอออนต่างๆ

8. อธิบาย สมบัติของธาตุแทรนซิชัน และสรุปแนวโน้มของขนาดอะตอม พลังงานไอออไนเซชันอันดับที่1
อิเล็กโทรเนกาติวิตี สัมพรรคภาพอิเล็กตรอน จุดเดือดจุดหลอมเหลว ความหนาแน่น ของธาตุแทรนซิชัน ในคาบที่ 4 และเปรียบเทียบสมบัติระหว่างธาตุและสารประกอบของธาตุแทรนซิชันกับธาตุและสาร
ประกอบของธาตุหมู่ IA และIIA
9. อธิบายความหมายไอออนเชิงซ้อนและสารประกอบเชิงซ้อน ทำการทดลองเตรียมสารประกอบเชิงซ้อน
ของธาตุแทรนซิชันบางชนิดและวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อสีของสารประกอบของธาตุแทรนซิชัน
10. สืบค้น อภิปรายและอธิบายธาตุกัมมันตรังสี ประเภทของกัมมันตภาพรังสี การสลายตัวของธาตุกัมมันต
รังสี ปฏิกิริยานิวเคลียร์ เขียนและแปลความหมายสมการนิวเคลียร์ คำนวณเกี่ยวกับครึ่งชีวิตของธาตุ
กัมมันตรังสี รวมทั้งสืบค้นและนำเสนอประโยชน์ อันตรายและการป้องกันอันตรายจากธาตุกัมมันตรังสี
11. สืบค้น อภิปราย และอธิบายสมบัติ ประโยชน์ และโทษของธาตุและสารประกอบบางชนิดที่กระทบต่อ
ชีวิตและสิ่งแวดล้อม
12. ทำการทดลองหาอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี สรุปความหมายเขียนกราฟความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณสาร
กับเวลา และคำนวณหาอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
13. อธิบายแนวคิดเกี่ยวกับการเกิดปฏิกิริยาเคมีโดยใช้ทฤษฎีการชนกันของโมเลกุล
14. เขียนและแปลความหมายกราฟความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานกับการดำเนินไปของปฏิกิริยา วิเคราะห์
พลังงานก่อกัมมันต์ พลังงานที่ดูดหรือคายของปฏิกิริยา และขั้นกำหนดอัตราการเกิดปฏิกิริยาจากกราฟ
15. ทำการทดลองเพื่อศึกษาผลของความเข้มข้น พื้นที่ผิว อุณหภูมิ ตัวเร่งและตัวหน่วงปฏิกิริยาที่มีผลต่อ
อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี และเพื่อศึกษาสมบัติของตัวเร่ง และตัวหน่วงปฏิกิริยา
16. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของสารกับอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีและกฎอัตรา
17. วิเคราะห์และอธิบายผลของการเปลี่ยนแปลงปัจจัยต่างๆที่มีต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี โดยใช้ทฤษฎี
การชน พลังงานก่อกัมมันต์ กลไกการเกิดปฏิกิริยา กราฟความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานกับการดำเนิน
ไปของปฏิกิริยาและ กราฟการกระจายพลังงานจลน์ของโมเลกุล

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม :
นักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรูที่เน้นวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

รายละเอียดผู้สร้างหลักสูตร:
 pensiri.pua
Visit :

Copyright © 2009 www.learnsquare.com, All rights reserved.
license agreement Version : 5.0