หน้าหลัก รายวิชา เกี่ยวกับเรา ช่วยเหลือ ติดต่อเรา
  User Organizer
User Name
Password


  User Online
ผู้เยี่ยมชม2  คน
สมาชิก0  คน
พ.32101: สุขศึกษาและพลศึกษา (ครูธวัชชัย ตั๊งสุรธีรวงศ์)
 
ชื่อหลักสูตร : พ.32101:สุขศึกษาและพลศึกษา (ครูธวัชชัย ตั๊งสุรธีรวงศ์)
ผู้สร้างหลักสูตร : tawatchai.tun
ระยะเวลา : 1 วัน

เนื้อหา :
รายวิชา พ 32101 สุขศึกษาและพลศึกษา มุ่งหมายให้ผู้เรียนเข้าใจกระบวนการสามารถสร้างเสริมและดำรงประสิทธิภาพการทำงานของระบบย่อยอาหาร ระบบขับถ่ายปัสสาวะ ระบบหายใจและระบบไหลเวียนโลหิต เห็นคุณค่าสามารถวิเคราะห์วางแผนดูสุขภาพของตนเองและบุคคลในครอบครัว มีทักษะในการแก้ปัญหาที่เหมาะสมเมื่อผิดหวังจากความรัก รู้เข้าใจหลักการ รูปแบบและสามารถเล่นกีฬาประเภทบุคคล ประเภททีม การเคลื่อนไหวที่สร้างสรรค์ เข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการ ออกกำลังกายด้วยการเล่นเกม กีฬาไทยหรือสากลที่ตนชื่นชอบเป็นประจำ วิเคราะห์ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวแบบต่างๆ นำหลักการทางวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวมาใช้ในการเล่นกีฬาแต่ละประเภท ปฏิบัติตามระเบียบ กฎ กติกา ความปลอดภัยและกลวิธีในการเล่น การแข่งขันกีฬากับผู้อื่น ยอมรับและเห็นคุณค่าของการปฏิบัติตามหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเอง และเคารพสิทธิของผู้อื่นในการเล่นเป็นทีม ปฏิบัติตนเป็นมีน้ำใจนักกีฬา มีจิตวิญญาณในการแข่งขัน และชื่อชมในสุนทรียภาพของการกีฬา สามารถวิเคราะห์และประเมินสุขภาพส่วนบุคคล เพื่อกำหนดกลวิธี ลดความเสี่ยง สร้างเสริมสุขภาพ ดำรงสุขภาพ และป้องกันโรคไม่ติดต่อที่เป็นปัญหาสำคัญในชุมชน ตระหนักถึงความรับผิดชอบของบุคคลต่อปัญหาอุบัติเหตุ อุบัติภัย และมีส่วนในการป้องกันชุมชนให้เกิดความปลอดภัย รู้และเข้าใจสามารถปฏิบัติตนเพื่อความปลอดภัยจากอุบัติเหตุ และอุบัติภัย สามารถนำกระบวนการทางประชาสังคม เพื่อสร้างเสริมให้ชุมชนเข้มแข็งปลอดภัยและมีวิถีชีวิตที่ดี

วัตถุประสงค์ :
ผลการเรียนรู้ที่คิดหวัง รายวิชา พ 32101 สุขศึกษาและพลศึกษา
1. สามารถสร้างเสริมและดำรงประสิทธิภาพการทำงานของระบบย่อยอาหาร ขับถ่ายปัสสาวะ ระบบหายใจและระบบไหลเวียนเลือด
2. ประเมินและสามารถวางแผนวิธีการดูแลสุขภาพของบุคคลวัยต่างๆ ในครอบครัว
3. ประเมินและสามารถสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายตามความต้องการของตนเองได้
4. สามารถนำภูมิปัญญาไทยในเรื่องของ สมุนไพรมาใช้ในการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
5. สามารถวิเคราะห์สาเหตุลักษณะอาการและวิธีการป้องกันตนเองจากโรคไม่ติดต่อที่เป็นปัญญาสำคัญด้านสาธารณสุขได้
6. รู้เข้าใจและมีทักษะในการเล่นกีฬาบุคคลและทีม การเคลื่อนไหวที่สร้างสรรค์ และการเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการ
7. รู้และเข้าใจความคิดรวบยอดเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวและนำไปใช้ในการเล่นกีฬา
8. เข้าใจและปฏิบัติตามความคิดรวบยอดจากหลักการทางวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวในการเล่นกีฬาประเภทต่างๆ
9. สามารถสร้างเสริมสุขภาพให้แข็งแรงสมบูรณ์


คุณสมบัติผู้เข้าอบรม :
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

รายละเอียดผู้สร้างหลักสูตร:
 tawatchai.tun
Visit :

Copyright © 2009 www.learnsquare.com, All rights reserved.
license agreement Version : 5.0