หน้าหลัก รายวิชา เกี่ยวกับเรา ช่วยเหลือ ติดต่อเรา
  User Organizer
User Name
Password


  User Online
ผู้เยี่ยมชม1  คน
สมาชิก0  คน

รายชื่อหลักสูตร

กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี
ง 30263 : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ครูชัชนี หวังทางมี)
ง 31102 : การออกแบบและเทคโนโลยี (ครูวิชัย พริ้งมาดี)
ง 40201 : ง 40201:การเขียนโปรแกรม 2
ง 40201 : การเขียนปรแกรม 1 รหัสวิชา 40201
ง30241 : เทคโนโลยีสารสนเทศประยุกต์(ครูสิริรัตน์ อนันต์วัฒนาพร)
ง31102 : การออกแบบและเทคโนโลยี (ครูสิริรัตน์ อนันต์วัฒนาพร)
ง40101 : การงานอาชีพและเทคโนโลยี 1 (เทคโนโลยีสารสนเทศ)(ครูพีระ ฉิมคง)
ง40204 : สารนิเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า 1 (ครูศศิวิมล มีฤทธิ์)
ง40206 : สารนิเทศเพื่อการศึกาค้นคว้า 3 (ครูชณภา กลิ่นยี่สุ่น)
อ. : สารนิเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า 2 (ครูศศวิมล มีฤทธิ์)
Visit :

Copyright © 2009 www.learnsquare.com, All rights reserved.
license agreement Version : 5.0